Działalność gospodarcza

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI (autor Barbara Gierczak):

 

 1. Friends, Family, Founds (FFF) – środki własne, rodziny czy przyjaciół
 2. Środki publiczne: dotacje, granty
 3. Kredyty bankowe
 4. Private equity (PE) – wszelkie inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału:
  • Fundusze Seed Capital – tzw. kapitał zalążkowy; inwestycje finansujące spółki w fazie „zasiewu” (seed) oraz w fazie startu (start – up); inwestycje o stosunkowo małej wartości.

Oferta funduszy Seed Capital:

- faza Seed: finansowanie i wsparcie merytorycznych analiz i badań, finansowanie i wsparcie oceny potencjału rynkowego, finansowanie ew. zakupu potrzebnych praw własności intelektualnej i stworzenia prototypów.

- faza Startu: wsparcie utworzenia firmy, finansowanie wyposażenia, dostępu do infrastruktury technicznej i informatycznej, finansowanie przygotowania produkcji, wsparcie w budowie kontaktów z kluczowymi partnerami, wsparcie w realizacji strategii i pomoc prawna.

  • Fundusze Venture Capital – średnio- i długoterminowy fundusz inwestycyjny, charakteryzujący się skłonnością do inwestowania w projekty o dużym lub średnim stopniu ryzyka. Zazwyczaj inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu danej spółki lub jej ekspansji.
  • Anioły Biznesu – to prywatny inwestor, który dysponując odpowiednim doświadczeniem oraz kapitałem, wspiera wybrane małe i średnie przedsiębiorstwa zarówno merytorycznie jak i finansowo, głównie w początkowej fazie ich rozwoju (start up). Często inwestuje w te obszary, w które inni obawiają się wkraczać, oczekując w zamian udziałów w firmie i wpływu na strategiczne decyzje. Niektórzy inwestorzy działają też na zasadach non – profit, dążąc jednocześnie do wspierania możliwie najlepszych biznesowo projektów. Aniołowie biznesu są najstarszym, największym i najczęściej używanym źródłem zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości.
 1. Giełda (New Connect) - ideą powstania była potrzeba zapewnienia środków finansowania rozwoju małych spółek, które ze względu na swoją wielkość i zbyt ograniczoną wiarygodność kredytową lub krótką historię działalności nie są w stanie efektywnie pozyskiwać kapitału na finansowanie swoich przedsięwzięć. New Connect jest ukierunkowany głównie na spółki innowacyjne, które mają ciekawy pomysł biznesowy i szukają środków na jego sfinansowanie. Główne zalety nowego rynku to prostsze warunki wprowadzenia spółki do obrotu, minimalne wymogi informacyjne oraz niskie koszty debiutu. Ten typ finansowania jest odpowiedni dla spółek odpryskowych, charakteryzującym się już pewnym doświadczeniem w prowadzonej działalności.
 2. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej.

 

Pomocą służą także INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU:

Do instytucji tych mogą się zgłaszać przedsiębiorcy lub osoby podejmujące działalność gospodarczą, którzy pragną rozwijać swoje innowacyjne pomysły jednak mają trudności w pozyskaniu funduszy na ten cel. W IOB otrzymają rzetelną informację na temat w jaki sposób przygotować się do pozyskania inwestora zewnętrznego.

Lista IOB dofinansowanych w ramach poddziałania 3.3.1 PO IG  świadczących usługi edukacyjno-doradcze w ramach pozyskania zewnętrznego finansowania na realizację innowacyjnych przedsięwzięć:

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN
tel. 22 845 95 50
e-mail: lewiatan@pkpplewiatan.pl
www.pkpplewiatan.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
tel. 33 818-47-79
e-mail: biuro@arrsa.pl
www.arrsa.pl

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości   
tel. 61 665 76 70   
e-mail: info@paip.pl   
www.paip.pl

Fundacja Obserwatorium Zarządzania   
tel. 22 314 14 00   
e-mail: info@obserwatorium.pl   
www.obserwatorium.pl

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości   
tel. 22 745 19  19   
e-mail: biuro@inkubatory.pl   
www.inkubatory.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   
tel. 74 648 04 00   
e-mail: darr@darr.pl   
www.darr.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości   
tel. 91 312 92 16   
e-mail: pfp@pfp.com.pl   
www.pfp.com.pl

SATUS Venture Sp. z o.o.   
tel. 12 294 72 15   
e-mail: biuro@satus.pl   
www.satus.pl

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.   
tel. 12 640 19 40   
e-mail: biuro@sse.krakow.pl   
www.sse.krakow.pl

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   
tel. 42 664 37 52   
e-mail: kontakt@larr.lodz.pl   
www.larr.lodz.pl

Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o.   
tel. 32 352 00 13   
e-mail: kontakt@secus.pl   
www.secus.pl

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.   
tel. 32 750 82 32   
e-mail: parklotniczy@parklotniczy.eu   
www.parklotniczy.pl

Krajowa Izba Gospodarcza   
tel. 22 630 96 00   
e-mail: kig@kig.pl  
www.kig.pl

SpeedUp IQbator Sp. z o.o.   
tel. 61 827 09 99   
e-mail: info@speedupiqbator.com   
www.iqbator.pl

Lubelska Fundacja Rozwoju   
tel. 81 743-73-25   
e-mail: lfr@lfr.lublin.pl   
www.lfr.lublin.pl

Trinity Capital Sp. z o.o.
tel. 71 712 21 21   
e-mail: biuro@tcisa.pl   
www.tcisa.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.   
tel. 76 862 27 77   
e-mail: arleg@arleg.eu   
www.arleg.eu

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.   
tel. 32 614 21 00   
e-mail: sekretariat@arl-jaworzno.com.pl   
www.arl-jaworzno.com.pl

Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o.   
tel. 18 44 99 463   
e-mail: biuro@miasteczkomultimedialne.pl   
www.miasteczkomultimedialne.pl

Stowarzyszenie Primus Inter Pares   
tel. 22 374 81 41   
e-mail: biuro@primusinterpares.pl   
www.primusinterpares.pl

Investin sp. z o.o.   
tel. 22 835 77 33   
www.investin.pl

Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych   
tel. 22 420 32 58   
www.ines.org.pl

Agencja Rozwoju Pomorza S.A   
tel. 58 32 33 100   
e-mail: sekretariat@arp.gda.pl   
www.arp.gda.pl

(źródło: http://www.parp.gov.pl/index/index/1830)

----

W naszym województwie istnieją także:

Kujawsko-pomorski fundusz poręczeń kredytowych: http://www.fpk.kujawsko-pomorskie.pl/

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. (KPFPK) powstał 2003 r. jako element realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Głównymi udziałowcami Funduszu są:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego posiadający 50,2 % udziałów
 • Bank Gospodarstwa Krajowego posiadający 49,4 % udziałów

W swoich założeniach KPFPK ma pomagać mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w dostępie do finansowania zewnętrznego ich działalności, poprzez ułatwienie uzyskania kredytu lub pożyczki bankowej. Przedsiębiorcy nie posiadający odpowiednich, z punktu widzenia banku, zabezpieczeń kredytu mogą ubiegać się o uzyskanie poręczenia KPFPK. Poręczenie takie można również otrzymać w przypadku, gdy ustanowienie innych zabezpieczeń jest zbyt kosztowne. Udzielane poręczenia zwiększają ilość zaangażowanego w działalność gospodarczą kapitału, przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorstw.
Fundusz w swej działalności stara się również informować przedsiębiorców o innych dostępnych metodach pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez  przeprowadzanie  szkoleń i konferencji z zakresu  pozyskiwania  funduszy unijnych.
Działalność Funduszu nie jest skierowana na osiąganie zysków, przez co koszty uzyskania poręczenia są stosunkowo niewielkie.

 

Kujawsko-pomorski fundusz  pożyczkowy:  http://pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl/  

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. wspiera mikro i małe przedsiębiorstwa w dostępie do finansowania zewnętrznego.

Został utworzony w 2004 roku przez Samorząd Województwa, który wraz z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. jest jego udziałowcem. K-PFP nie jest spółką komercyjną. Zysk przeznaczany jest na działalność statutową i podwyższanie kapitału pożyczkowego.

Procedura udzielania pożyczki jest maksymalnie uproszczona. Oprocentowanie pożyczek ustalane jest na podstawie stopy referencyjnej określanej przez Komisję Europejską.