Działalnośc  typu Spin Off / Out

SPIN OFF I SPIN OUT

Spin-off i spin-out – charakterystyka działalności

Rozróżnienie firm typu spin-off od firm typu spin-out, ma istotne znaczenie nie tylko z powodów semantycznych, ale pozwala również zrozumieć ich istotę oraz koncepcję źródeł przewag konkurencyjnych obu rodzajów firm.[1]

Przedsiębiorstwo typu spin-off to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej, albo studenta bądź absolwenta Uczelni, w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii. Przedsiębiorstwo spin-off jest zwykle niezależne osobowo i kapitałowo od swojej Uczelni, jednak często z nią współpracuje na zasadach rynkowych. Natomiast przedsiębiorstwo typu spin-out to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej, albo studenta bądź absolwenta Uczelni oraz Uczelnię lub jednostkę organizacyjną Uczelni, powołaną do komercjalizacji dóbr intelektualnych Uczelni, w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii. Przedsiębiorstwo spin-out jest zwykle powiązane osobowo i kapitałowo z Uczelnią, co w konsekwencji oznacza bliską współpracę obu stron.[2]

Firmę typu spin-off/spin-out wyróżnia podmiot ją zakładający (pracownik naukowy, student lub absolwent Uczelni), oraz fakt korzystania z dóbr intelektualnych Uczelni, które stanowią o przewadze konkurencyjnej firmy. Istotnym czynnikiem różnicującym oba typy firm jest związek, jaki mają one ze swoimi organizacjami macierzystymi. Warto podkreślić, że organizacją macierzystą może być nie tylko uczelnia, ale również inne podmioty – np. jednostka badawczo-rozwojowa, przedsiębiorstwo i inne.[3]

Sukces firmy spin-off lub spin-out zależy od:[4]

1. Dostępności środków finansowych.

2. Mocnego fundamentu naukowego (instytucjonalnej bazy naukowej).

3. Zasobów wiedzy zarówno technologicznej, jak i biznesowej.

4. Skoncentrowania się na konkretnej aplikacji i niszy rynkowej.

5. Doświadczenia biznesowego.

 

Zalety spółek spin-off i spin-out oraz bariery w ich powstawaniu

Firmy spin-off i spin-out w dalszej perspektywie są najbardziej dochodową drogą komercjalizacji myśli naukowej. Wartość opracowanej technologii, która staje się podstawą stworzenia firmy jest o wiele większa, niż sprzedaż samego pomysłu lub udzielenie licencji.

Wśród zalet firmy spin-off można wymienić:[5]

- wyodrębnienie tematyki rynkowej ze struktury badawczej,

- łatwość prowadzenia biznesu,

- przejrzystość struktur i strumieni finansowych,

- wsparcie uczelni, co oznacza mniejsze ryzyko, minimalizowane poprzez swoiste gwarancje, leżące po stronie zaangażowanych w

przedsięwzięcie ekspertów danej dziedziny, a więc większą stabilizację.

Z kolei firmy spin-out umożliwiają:

- płynne przeniesienie wiedzy i całego „know-how” oraz praw własności, związanych z eksploatacją technologii do podmiotu gospodarczego,

   stwarzając dogodne warunki dla inwestycji kapitałowych w to przedsięwzięcie i tym samym szybki rozwój przedsiębiorstwa,

- samodzielne działanie.

 

Natomiast bariery w powstawaniu firm spin-off i spin-out stanowią:[6]

1. źródła finansowania,

2. transfer technologii z uczelni do firmy / spółki – uwarunkowania prawne (prawo własności intelektualnej – patenty, licencje),

3. dostęp do nowoczesnych technologii,

4. relacje z uczelnią – uwarunkowania organizacyjne, formalno-prawne, finansowe,

5. kultura społeczna instytucji naukowej,

6. czynniki psychologiczno – społeczne.

 

Etapy rozwoju przedsiębiorstwa akademickiego (na podstawie: ABC przedsiębiorczości akademickiej, pod red. Anny Tomtas – Anders):

• etap badań i rozwoju (seed) – wiąże się z wydatkami, podczas gdy projekt nie przynosi żadnych dochodów;

• wprowadzenie (start-up) – produkt wchodzi na rynek i zaczyna generować niewielkie wpływy, które jednak przewyższane są przez koszty realizacji przedsięwzięcia;

• wzrost (growth) – okres dynamicznej zwyżki wpływów generowanych dzięki sprzedaży produktu, który został zaakceptowany przez rynek. W tym momencie przekraczany zostaje próg rentowności, a więc sprzedaż finansuje wydatki operacyjne związane z produkcją;

• dojrzałość (maturity) – okres, w ramach którego generowana jest nadwyżka bieżących wpływów nad kosztami, również skumulowana nadwyżka wpływów nad wydatkami przewyższa wartość nakładów początkowych i w związku z tym projekt zaczyna „zarabiać na czysto”.

Autor: Barbara Gierczak.[1] Dec D., Firmy typu spin off i spin out. Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą. Szczecin 2011, s. 8.

[2] Ibidem, s. 8.

[3] Ibidem, s. 8.

[4] Poradnik z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółek spin off i spin out, op. cit., s. 3.

[5] http://www.akademickiprzedsiebiorca.pl/o-nas/spin-off-i-spin-out

[6] Ibidem, s. 3.