Działalność gospodarcza

PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY

Przygotowanie się do otworzenia własnej działalności gospodarczej powinno obejmować co najmniej następujące punkty:

1. Przygotowanie biznesplanu przedsięwzięcia, ze szczególnym, uwzględnieniem jego struktury finansowej.
2. Określenie źródeł finansowania oraz ewentualna wycena własności intelektualnej.
3. Wybór formy działalności gospodarczej:
  a) jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej,
  b) spółki osobowe: cywilna, jawna, partnerska,
  c) spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna,
  d) spółki kapitałowo – osobowe: spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna.
4. Rejestracja – wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Uzyskanie numeru statystycznego REGON.
6. Zgłoszenie do urzędu skarbowego w zakresie uzyskania lub aktualizacji NIP, rejestracji VAT i podatku akcyzowego, a także wyboru formy prowadzenia dokumentacji księgowej oraz sposobu opodatkowania.
7. Uzyskanie licencji, koncesji lub pozwoleń.
8. Wybór banku oraz założenie konta bankowego.
9. Zamówienie pieczęci firmowych.
10. Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
11. Zgłoszenie do Państwowego Inspektora Sanitarnego.
12. Zgłoszenie do Państwowego Inspektora Pracy.
13. W określonych prawem sytuacjach także zgłoszenie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.