Działalnośc  typu Spin Off / Out

KOMERCJALIZACJA TECHNOLOGII

Komercjalizacja nauki i technologii to w szerokim ujęciu całokształt działań związanych z przenoszeniem danej wiedzy do praktyki gospodarczej. Natomiast w wąskim rozumieniu, to przekazywanie wiedzy i umiejętności do procesu produkcyjnego, celem udanego jej urynkowienia w postaci produktu. Natomiast transfer technologii to przekazanie informacji niezbędnych do praktycznego zastosowania technologii.[1]

Etapy procesu komercjalizacji:[2]

  • generowanie idei produktów/procesów,
  • prace rozwojowe,
  • tworzenie prototypów poszczególnych produktów bazujących na danej technologii, konstruowanych w celu sprawdzenia i zademonstrowania działania danego produktu,
  • poszukiwanie rynkowych zastosowań technologii,
  • poszukiwanie rynków, opracowanie oraz realizacja strategii marketingowych,
  • prace wdrożeniowe i wdrożenie do produkcji,
  • wprowadzenie produktu na rynek.

 

Można wyróżnić następujące sposoby komercjalizacji wiedzy:[3]

1) sprzedaż praw własności do wynalazku lub technologii innemu podmiotowi (inwestorowi branżowemu lub kapitałowemu), czyli przeniesienie prawa do jego biznesowego wykorzystania; a także przeniesienie praw autorskich,

2) licencjonowanie, czyli udzielenie licencji innemu podmiotowi, udostępnienie prawa do biznesowego wykorzystania wynalazku, technologii lub utworu,

3) alians strategiczny, czyli związek pomiędzy firmami (instytucjami), którego zamierzeniem jest realizacja wspólnego celu obu partnerów,

4) samodzielne wdrożenie poprzez założenie działalności gospodarczej Spin-off lub Spin-out, która będzie samodzielnie sprzedawała produkty lub świadczyła usługi,

5) joint-venture, zawarcie przez twórcę technologii (naukowca) porozumienia z przedsiębiorstwem zainteresowanym pozyskaniem technologii.

Jest to forma zbliżona do sprzedaży licencjonowania, z tą różnicą, że w joint-venture dostawca technologii ma bliższe i bieżące relacje z firmą przejmującą technologię (np. współudział w decyzjach dotyczących produkcji czy marketingu),

6) samodzielne wdrożenie (spin-off).

Wybór sposobu komercjalizacji wiedzy zależy od wielu czynników. Będzie on inny w przypadku, gdy wynik komercjalizacji jest jasno określony, a inny w sytuacji, gdy strony nie są w stanie przewidzieć rezultatów badań. W pierwszym przypadku można powiedzieć, że uczelnia lub naukowcy sprzedają „produkt”. W drugim natomiast, że strony po prostu współpracują w nadziei na stworzenie nowego know-how.[4]

Wybór sposobu komercjalizacji zależy także od złożoności samej technologii, stopnia „nasycenia” technologii wiedzą niejawną oraz od zdolności technologii do generowania wokół siebie nowych pomysłów i wynalazków. Na wybór sposobu komercjalizacji wpływa również sytuacja konkurencyjna w danej branży, oceniana przez pryzmat siły przetargowej poszczególnych czynników konkurencji (dostawców, odbiorców, substytutów, potencjalnych i aktualnych konkurentów). Im większe natężenie walki konkurencyjnej w branży, tym chętniej twórcy technologii wybierają takie sposoby komercjalizacji, jak sprzedaż praw własności lub licencjonowanie patentu.[5]

 

Autor: Barbara Gierczak[1]Poradnik z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółek spin off i spin out, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, s. 11.

[2]Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.

[3] http://sis-dotacje.pl/palublin/spin.htm

[4]Naukowiec przedsiębiorcą, własność intelektualna, op. cit., s. 11

[5]Ibidem, s. 11.