Działalnośc  typu Spin Off / Out

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Inkubatory Przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości – instytucja rozwoju ekonomicznego i socjalnego powołana dla

selekcji organizowania oraz przyspieszania wzrostu i sukcesu nowych, przedsiębiorczych firm poprzez

kompleksowy program wspierania biznesu. Głównym celem inkubatora jest wypromowanie

efektywnych przedsiębiorstw. które po opuszczeniu programu są zdolne samodzielnie przetrwać

finansowo. Po opuszczeniu inkubatora firmy tworzą miejsca pracy, rewitalizują środowisko lokalne

komercjalizują nowe technologie tworzą dobrobyt i pomyślny rozwój lokalnej i narodowej gospodarki.

Kluczowymi elementami definicji inkubatora są:

- zarząd który organizuje środki i rozwija związki biznesowe marketingowe menedżerskie odpowiednio

do potrzeb przedsiębiorców – klientów

- wspólne usługi biurowe, szkolenie, zaplecze techniczne i wyposażenie

- dobór klientów i proces przyspieszonego rozwoju, w wyniku czego przedsiębiorstwa stają się

bardziej samodzielne oraz przygotowane do wyjścia z inkubatora

- pomoc w uzyskaniu środków finansowych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstwa

- inkubatory przedsiębiorczości dodają wartości przedsiębiorstwom poprzez oferowanie we własnym

obiekcie odpowiedniej powierzchni i elastycznych warunków wynajmu.

 

Inkubator przedsiębiorczości akademickiej - jest specyficznym typem inkubatora

przedsiębiorczości. Tworzone w otoczeniu szkół wyższych inkubatory są ofertą wsparcia studentów

i pracowników naukowych w praktycznych działaniach rynkowych. Oprócz funkcji realizowanych

również w tradycyjnych inkubatorach inkubator akademicki daje szczególne możliwości rozwoju

poprzez dostęp do: 1) uczelnianych laboratoriów i aparatury badawczej, 2) doradztwa

technologicznego i patentowego, 3) wiedzy naukowców i studentów przy świadczeniu usług

doradczych i szkoleniowych oraz 4) baz danych o badaczach i wynalazcach, pomysłach, patentach

i technologiach.

 

Inkubator technologiczny - typ programu inkubacji przedsiębiorczości, rozwijany w otoczeniu lub

powiązaniu z instytucjami naukowo-badawczymi, definiowany jako wyodrębniony organizacyjnie

i oparty na nieruchomości ośrodek, łączący ofertę lokalową z usługami wspierającymi rozwój małych

firm.

(definicja słowniczek do działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013)

 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości  http://www.inkubatory.pl/ 

Poprzez innowacyjne rozwiązania prawne, Fundacja AIP umożliwia ludziom korzystanie ze swojej osobowości prawnej. Mogą oni założyć własną działalność funkcjonującą formalnie jako komórka organizacji, a w rzeczywistości będącą ich samodzielnym przedsięwzięciem. Pozwala to oszczędzić młodemu przedsiębiorcy zarówno czas związany z oczekiwaniem na założenie działalności gospodarczej jako podmiotu, jak również środki niezbędne do jej otwarcia. Ponadto osoba prowadząca firmę w ramach AIP nie figuruje w rejestrach jako osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, w związku z czym nie ma obowiązku opłacania składki ZUS dotyczącej przedsiębiorców oraz nie blokuje sobie możliwości korzystania z programów pomocowych, które zarezerwowane są dla osób nie prowadzących działalności przez pewien okres wstecz.

Działanie w ramach AIP wpływa również na podniesienie wiarygodności osoby prowadzącej takie przedsięwzięcie – w sprawach biznesowych występuje w jej imieniu Fundacja z siedzibą w stolicy państwa, kilkudziesięcioma oddziałami w całym kraju, obracająca kilkunastoma milionami złotych rocznie. Działanie pod osobowością prawną AIP to podstawowy element zapewniający bezpieczeństwo działania przedsiębiorcom – w sytuacji spornej (których w biznesie nie brakuje) osoba taka nie jest pozostawiona „sama sobie” i może liczyć na wsparcie Fundacji w jej rozwiązaniu.

AIP Group to sieci instytucji wspierających oraz rozwijających przedsiębiorczość.

W ramach AIP Group działają:

  • Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
  • AIP Business Link
  • Fundacja Polska Przedsiębiorcza
  • AIP Seed Capital
  • Agencja Innowacyjnej Promocji

 

Centrum Transferu Technologii:

grupa nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT ma miejsce na styku sfery nauki i biznesu (stąd częsta nazwa jednostki pomostowe), ma zaowocować adaptacją nowoczesnych technologii przez działające w regionie małe i średnie firmy. Do podstawowych celów działalności centrów należy zaliczyć:

1) waloryzację potencjału naukowo-innowacyjnego w regionie, tworzenie baz danych i rozwijanie sieci kontaktów między światem nauki i gospodarki,

2) opracowywanie studiów przedinwestycyjnych,

3) identyfikację potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych (audyt technologiczny),

4) popularyzację, promocję i rozwój przedsiębiorczości technologicznej.

 

(definicja:  słowniczek do działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013)

 

Lista Centrów Transferu Technologii i Ośrodków Innowacji:  http://www.sooipp.org.pl/index.php/osrodki,ctt

 

Parki Technologiczne

Park naukowo-technologiczny - organizacja zarządzana przez wykwalifikowanych specjalistów,

której celem jest podniesienie dobrobytu społeczności w której działają poprzez promowanie kultury

innowacji i konkurencji wśród przedsiębiorców i instytucji opartych na wiedzy. Aby osiągnąć ten cel

park naukowy stymuluje i zarządza przepływem wiedzy, technologii pomiędzy szkołami wyższymi,

jednostkami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami i rynkami. Ułatwia tworzenia i rozwój

przedsiębiorstw opartych na wiedzy poprzez inkubowanie i proces paczkowania (spin-off). Dodaje

przedsiębiorstwom wartości poprzez wysokiej jakości usługi oraz obiekty i terytorium o wysokim

standardzie.

 

Park przemysłowy - zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi co najmniej

nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub

likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron

jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności

gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim. W ramach parków przemysłowych

realizowana jest polityka w zakresie:

– wspomagania młodych innowacyjnych przedsiębiorstw nastawionych na rozwój produktów i metod

wytwarzania w technologicznie zaawansowanych branżach;

– optymalizacji warunków transferu technologii i komercjalizacji rezultatów badań z instytucji

naukowych do praktyki gospodarczej;

w praktyce spotykanych pod nazwami parki: naukowe, badawcze, naukowo-badawcze, naukowotechnologiczne,

przemysłowo-technologiczne, technopole itp.

 

Park technologiczny - zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną,

utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi

w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U.

z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) a przedsiębiorcami, na którym oferowane są

przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu

i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac

rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość

prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej

na zasadach umownych.

(definicja:  słowniczek do działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013)

 

Toruński Park Technologiczny http://www.technopark.org.pl/index.php

Toruński Park Technologiczny jest projektem realizowanym z inicjatywy i przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Toruński Park Technologiczny działa w ramach Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jako wyodrębniona organizacyjnie jednostka. Formalnie został powołany 1 maja 2005 roku. Należy do Konsorcjum Parków Technologicznych w Polsce.