Przedsiębiorczość Akademicka

FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Po co powstała ta strona?

Strona ta jest częścią projektu „Wiedza i przedsiębiorczość – współpraca sfery nauki i przedsiębiorczości” realizowanego z od 1 października 2010 do 31 października 2011 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy” Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim. Celem istnienia tej strony jest rozpowszechnianie wiedzy o przedsiębiorczości akademickiej i rozpropagowanie idei komercjalizacji technologii.

Czy muszę być uczestnikiem projektu aby korzystać z forum?

Nie, forum jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości akademickiej.

 

Skąd wziąć pomysł na biznes?

Należy przede wszystkim uważnie i z otwartym umysłem obserwować rzeczywistość dookoła. Można szukać inspiracji w już istniejących firmach, w rozmowach ze znajomymi, zaobserwowanych potrzeb i braków na rynku a także ze stron internetowych poświęconych właśnie tej tematyce, skorzystać z pomysłu osób poszukujących inwestorów czy współpracowników. Coraz popularniejsze są także czasopisma i programy telewizyjne poświęcone tematyce działalności gospodarczej.

Gdzie mogę szukać pieniędzy na finansowanie mojej działalności?

Najczęściej spotykane sposoby gromadzenia funduszy potrzebnych do sfinansowania działalności gospodarczej to wykorzystanie środków własnych, pożyczki od rodziny czy przyjaciół; środki publiczne: dotacje, granty; kredyty bankowe, pożyczki;  inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału:  Fundusze Seed Capital, Fundusze Venture Capital; współpraca z  Aniołami Biznesu ; dotacje oparte o Fundusze strukturalne Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie poświeconej źródłom finansowania działalności  (link)

 

Jakie instytucje wspierają rozwój przedsiębiorczości akademickiej ?

Rozwój przedsiębiorczości akademickiej wspierają Centra Transferu Technologii, Inkubatory Przedsiębiorczości Akademickiej, Parki Naukowo Technologiczne, Inkubatory Technologiczne oraz inne instytucje wsparcia finansowego (patrz: źródła finansowania). Więcej?

Co to oznacza nazwa Uniwersytet Trzeciej Generacji (3GU)?

Są to uczelnie „nowej generacji”, które, obok badań podstawowych tj. badania i kształcenie, jako główny obszar działania traktują współpracę z sektorem przedsiębiorstw. Prowadzone badania są interdyscyplinarne, często też tego typu uczelnie współpracują między sobą oraz z ośrodkami badawczymi, przemysłem, prywatnymi firmami. Liczą się dla nich kreatywność i innowacyjność, wspierają najlepszych studentów i konkurują o najlepszych wykładowców i badaczy. Modelowo uczelnie takie mają działać w międzynarodowym środowisku i uniezależniać się od przepisów i finansowania państwa (same zarabiają na swoje utrzymanie).

Co to jest innowacja?

Organizacja Współpracy gospodarczej i rozwoju (OECD) określa innowacje jako „działania naukowe, technologiczne, organizacyjne, finansowe, i handlowe niezbędne do stworzenia, wdrożenia i komercjalizacji nowego lub udoskonalonego produktu lub procesu”.

W komunikacie Komisji Europejskiej, zgodnie z rozumieniem innowacji i konkurencyjności zawartym w Strategii Lizbońskiej, innowacja to „odnowienie i poszerzenie zakresu produktów i usług oraz ich rynków; ustanowienie nowych metod produkcji, podaży i dystrybucji; wprowadzenie zmian w zarządzaniu, organizacji pracy, oraz warunkach pracy i umiejętnością siły roboczej”.

 

Co oznacza termin przedsiębiorczość akademicka?

Jest to przedsiębiorczość środowiska akademickiego studentów, pracowników i władz uczelni. Pojęcie to może być rozumiane dwojako:

    1. Ujecie potoczne – wszelkiego rodzaju zaangażowanie pracowników uczelni i administracji, doktorantów i studentów w działalność gospodarczą (samozatrudnienie - start-upy itp.),
    2. Ujecie klasyczne – zaangażowanie pracowników nauki w tworzenie nowych przedsiębiorstw – tzw. spin-out.

 

Rozwój przedsiębiorczości akademickiej wiąże się z usprawnieniem transferu wiedzy, technologii i innowacji do środowiska biznesu, służy wzmocnieniu współpracy pomiędzy nauką a gospodarką docelowo ma też służyć wzrostowi konkurencyjności danego regionu.

Co oznaczają zwroty spin off i spin out?

Przedsiębiorstwo typu spin off  - nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej (np. uczelni).

Przedsiębiorstwo typu spin out - nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne  źródła finansowania.

Jakie czynniki mają  znaczenie dla sukcesu spółki spin-off/out ?

-dobry pomysł, innowacyjna usługa czy metoda

- mocny fundament naukowy (instytucjonalna baza naukowa),

- dostępność środków finansowych,

- zasoby wiedzy zarówno technologicznej, jak i biznesowej,

- dążenie w pierwszej kolejności do uzyskania akceptacji rynkowej dla swojej oferty, a następnie pozyskiwanie zewnętrznego finansowania.

 

Czym jest komercjalizacja nauki i transfer technologii?

Komercjalizacja nauki i technologii to w szerokim ujęciu całokształt działań związanych z przenoszeniem danej wiedzy, odkryć, badań do praktyki gospodarczej. Natomiast w wąskim rozumieniu, to przekazywanie wiedzy i umiejętności do procesu produkcyjnego, celem udanego jej urynkowienia w postaci produktu. Komercjalizację technologii można określić jako proces zasilania rynku nowymi technologiami.

Modele komercjalizacji:

• sprzedaż praw własności

• licencjonowanie

• współpraca

joint venture

• samodzielne wdrożenie

 

Według definicji Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, transfer technologii to proces przystosowywania wyników badań naukowych, patentów lub oryginalnych pomysłów do ich praktycznego zastosowania w produkcji.

 

 

Po co tworzyć biznes plan ? Co to jest?

Biznes plan jest to narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy (określenie celów, mocnych i słabych stron, planu działania), jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej – używanym m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji (przedstawiany np. bankom czy aniołom biznesu). Biznes plan to kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.  

Przykładowy biznes plan