Działalność gospodarcza

BIZNES PLAN

Biznes plan jest to narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy (określenie celów, mocnych i słabych stron, planu działania), jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej – używanym m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji (przedstawiany np. bankom czy aniołom biznesu). Biznes plan to kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.  

Struktura biznesplanu może być następująca

  • Opracowanie może rozpoczynać się wstępem, ewentualnie streszczeniem menedżerskim (kierowniczym), gdy zasadnicza część jest obszerna i złożona. W streszczeniu kierowniczym na 1–2 stronach tekstu należy przedstawić najważniejsze informacje zawarte w opracowaniu, tak, żeby dana osoba nie musiała zapoznawać się z całością dokumentu aby wiedzieć czego on dotyczy.
  • Pierwszy rozdział zawiera z reguły dane osoby/firmy tworzącej lub składającej biznes plan (na konkurs, po dotację czy grant).
  • W drugim rozdziale trzeba dobrze „sprzedać” pomysł na biznes. Zawiera on charakterystykę przedsiębiorstwa i/lub przedsięwzięcia (np. rodzaj działalności, lokalizację, koszty ogółem, opis pomysłu i jego geneza).
  • Trzecia część to założenia strategiczne. Autor biznesplanu powinien w tej części przekonać czytelnika opracowania, że ma dobry, przemyślany pomysł oraz skuteczną strategię działania. Istotna jest tutaj analiza rynku (klientów i konkurencji, naszych mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń płynących z otoczenia. Kolejne części to opis poszczególnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa: marketingu, majątku, produkcji, organizacji, kadr i finansów.
  • W koncepcji marketingowej należy przedstawić specyfikę branży, w której działa przedsiębiorstwo, charakterystykę nabywcy i jego potrzeb, własną strategię marketingową oraz propozycję tzw. mieszanki marketingowej (działań marketing-mix). Bardzo dobrze jeśli posiadamy już jakieś badania rynku i potencjalnych klientów.
  • W następnym rozdziale – planie inwestycyjnym – autor powinien zaprezentować niezbędny majątek produkcyjny wraz ze źródłami jego finansowania, technologię procesu produkcyjnego (ew. organizację produkcji) oraz plan produkcji.
  • W jakimś miejscu biznes planu (plan inwestycyjny, plan organizacyjno-kadrowy itp.) znajduje się także zawsze część dotycząca zasobów ludzkich (kogo chcemy zatrudnić, ile osób, w jaki sposób będą rekrutowane, czego będziemy od nich wymagać).
  • Analiza ekonomiczno-finansowa to zwykle najważniejsza część opracowania. Tutaj trzeba przeanalizować wszystkie przedstawione wcześniej informacje i określić założenia przychodowo – kosztowe. W tej części jest również miejsce na analizy i prognozy finansowe, w tym prognozy podstawowych sprawozdań finansowych.
  • Biznes plan powinien być zwieńczony podsumowaniem. Warto w tym miejscu podać wyniki analiz i wnioski, a także wspomnieć sprzyjających ewentualnych warunkach sprzyjających i utrudniających zrealizowanie przedsięwzięcia.

Wzory gotowych biznes planów można bez problemu znaleźć w sieci, np.:

http://list.ovh.org/biznes.html

http://www.lo5.szczecin.pl/upload/biznes.pdf

http://www.biznesplany24.pl/biznesplan-pup-wzory.html

http://biznesplan.abc-ekonomii.net.pl/